REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DLA TRANSAKCJI ZAKUPU REALIZOWANYCH DO DNIA 02.02.2020

1. Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy Solar działający pod adresem: http://www.solar.com.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Solar Company Spółka Akcyjna, ul. Torowa 11, 61-315 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385070, kapitał 30.000.000,00 PLN, nr NIP: 779-10-19-139, zwaną w niniejszym regulaminie „Solar”. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: http://www.solar.com.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Solar;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalności gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Solar skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 • Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Solar, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach; Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień;
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą, którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 • Salon Solar – tradycyjny punkt sprzedaży detalicznej zlokalizowany w centrum handlowym lub innym miejscu;
 • Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości e-mail.

2. Rejestracja i logowanie, dokonanie zakupu jako gość.

 1. Zakup w Sklepie Internetowym możliwy jest po dokonaniu rejestracji lub jednorazowo jako gość bez konieczności rejestracji (Kupuję jako gość).
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.solar.com.pl wybrać zakładkę „zakładam konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Solar danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych spółce w tym celu.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Załóż konto”.
 5. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako login oraz hasła.
 6. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, numer telefonu, a także opcjonalnie datę urodzenia.
 7. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 8. W zakładce „Moje dane” Klient może również dokonać zmiany danych oraz zmiany hasła.
 9. W przypadku zakupu bez rejestracji, po dodaniu na stronie http://www.solar.com.pl wybranych produktów do koszyka i zatwierdzeniu koszyka przez przycisk „Przejdź do zamówienia” należy wybrać opcję „Kupuję jako gość”. W dalszych krokach, w celu realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

3. Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.solar.com.pl. Klient po zarejestrowaniu się i/lub zalogowaniu bądź bez dokonywania tych czynności (w przypadku zakupu jako gość) składa zamówienie, wskazując na Stronie Produkt, którym jest zainteresowany oraz jego rozmiar i kolor, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. Następnie Klient, który wcześniej tego nie zrobił wybiera czy dokonuje zakupu poprzez zalogowanie się (jeśli posiada już założone konto), lub po uprzednim założeniu konta lub jako gość.
 3. W kolejnym kroku, Klient dokonuje wyboru metody oraz płatności za zamówienie.
 4. W przypadku wyboru płatności za pobraniem (gotówką do rąk kuriera) wartość składanego zamówienia nie może być wyższa niż 3000 zł.
 5. W następnym kroku, w przypadku dokonania zakupu jako gość należy wpisać adres rozliczeniowy (tj. adres na jaki zostaną wystawione dokumenty rozliczeniowe: rachunek bądź faktura - w przypadku zaznaczenia takiej opcji przez Klienta) i adres dostawy - jeżeli jest on inny niż adres rozliczeniowy.
 6. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Solar umowy kupna sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 7. Do momentu uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 8. Na wskazany adres e-mail Solar wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie http://www.solar.com.pl
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z regulaminem sprzedaży, pobrać go oraz sporządzić jego wydruk. Wcześniejsze zamówienia dostępne są w ramach konta po zalogowaniu. Sklep Internetowy Solar nie przechowuje treści zawartych umów.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4. Połączenia zamówień

 1. Łączenie zamówień możliwe jest w przypadku wyboru opcji płatności: przedpłata – przelew na konto bankowe.
 2. W przypadku chęci połączenia kilku zamówień prosimy, aby Klient dokonał wpłaty jednym przelewem bankowym, w którym należy uwzględnić kwotę wszystkich zamawianych produktów wraz z jednym kosztem transportowym. W tytule przelewu prosimy o wpisanie poszczególnych numerów zamówień, jakie powinny zostać zrealizowane łącznie.

5. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.solar.com.pl i oferuje produkty znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej: zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich, nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.solar.com.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).
 5. Solar zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Ceny produktów widniejące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://www.solar.com.pl. W przypadku dokonywania zakupów w Salonie Solar obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w Salonie Solar.

6. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
  • gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki; o ile wartość takiego zamówienia nie przekracza 3000 zł
  • szybkim przelewem internetowym,
  • zwykłym przelewem na rachunek bankowy
  • płatnością odroczoną (PayPo)
 2. Solar umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą systemu oferowanego przez Dotpay – Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie.
 3. Solar umożliwia realizację płatności odroczonych za pośrednictwem PayPo należącego do GTR Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 4. W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 2 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
 5. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem transportu własnego (dotyczy przesyłek z odbiorem osobistym w sklepach stacjonarnych) lub firmy spedycyjnej InPost Express Sp. z o.o.
 6. Aktualny cennik oraz czasy dostaw dostępne są w Sklepie Internetowym pod adresem: https://www.solar.com.pl/deliveries/  .
 7. Dostawa zamówionych produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty za zamówienie lub po złożeniu (dotyczy zamówień płatnych za pobraniem).
 3. Jeżeli Solar nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 4. Sklep Internetowy Solar zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad.

8. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

 1. Reklamacje należy składać listownie na adres: Solar Company Spółka Akcyjna, ul. Torowa 11, 61- 315 Poznań, osobiście w jednym z naszych sklepów stacjonarnych lub w wybranych sklepach franczyzowych na terenie Polski. Lista sklepów franczyzowych przyjmujących zgłoszenia reklamacyjne dostępna jest tutaj .
 2. Składając reklamację należy wysłać do Solar reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod  adresem www.solar.com.pl/media/formularz_zgłoszenie_reklamacyjne.pdf .
 3. Solar rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z ustępem 12.4. przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

9. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Mogą Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej zgodnie z § 3 ust. 4 niniejszego regulaminu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa inna niż przewoźnik weszli/ła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy poinformować nas (Solar Company S.A., ul. Torowa 11,61-315 Poznań, e-mail: e-sklep@solar.com.pl, tel. +48 61 871 69 85) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Odstąpienia od umowy mogą Państwo dokonać w każym sklepie firmowym oraz franczyzowym Solar z bieżącą kolekcją. Opcja zwrotu w sklepie nie jest dostępna w outletowych. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dołączony został do zamówienia), jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od zawartej z Solar umowy sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas produktu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 6. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, z wyjątkiem płatności realizowanych za pobraniem (dostarczanych do klienta za pośrednictwem kuriera) gdzie zwrot nastąpi na numer rachunku bankowego wskazany w formularzu odstąpienia od umowy; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z przelewem należności na rachunek Klienta. Zaznaczamy jednak, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Państwa produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku płatności za pobraniem w sklepie stacjonarnym zwrot nastąpi przy użyciu taki samych metod jakie użyte zostały w trakcie realizacji transakcji, za wyjątkiem płatności gotówką i kartą gdzie zwrot nastapi na numer rachunku bankowego, podanego w odstępieniu od umowy. Jeżeli otrzymaliście Państwo produkty w związku z zawartą umową sprzedaży, od której Państwo odstępują, poniosą Państwo jedynie bezpośrednie koszty ich zwrotu. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 7. Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
  •  Adresat [Solar Company S.A., ul. Torowa 11, 61-315 Poznań, e-mail: e-sklep@solar.com.pl]
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów (*)
  • Data zawarcia umowy sprzedaży (*) /odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data

             (*) Niepotrzebne skreślić.

10. Newsletter sklepu internetowego

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania, Newslettera Sklepu Internetowego.
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z Solar.

11. Dane osobowe

         Wszystkie zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Polityce Prywatności, która dostępna jest tutaj

12. Postanowienia końcowe

 1. Solar zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy:
  • dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego,
  • działa na szkodę Solar, podejmując działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem,
  • uchyla się od dokonania płatności za złożone Zamówienie w terminie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • uchyla się od dokonania odbioru Zamówienia za pobraniem.
  • W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez Solar uznane za niepożądane, Solar zawiadomi o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.
  • O dokonanej blokadzie Konta Użytkownik zostanie poinformowany mailowo, w dniu dokonania blokady.
  • Konto Użytkownika zostanie odblokowane przez Solar, na podstawie przesłanych przez Użytkownika wyjaśnień, na adres e-mail: esklep@solar.com.pl, jeżeli zostaną one uznane przez Solar za wystarczające.
  • Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Solar.
 2. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów sprzedaży, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 4. Alternatywne metody rozwiązywania sporów: zgodnie z postanowieniami Komisji Europejskiej każdy Konsument, dokonujący zakupu online ma możliwość skorzystania z platformy udostępnionej przez Komisją Europejską do pozasądowego rozwiązywania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 5. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Solar w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).
 6. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 29.09.2017 r.
Slava Yurthev Copyright