Regulamin konkursu wygladasz kwitnąco

Regulamin jubileuszowego konkursu Solar Company #wygladasz_kwitnaco na Instagramie („Konkurs”)


1. Organizatorem Konkursu, sponsorem nagród w Konkursie oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Solar Company S.A., 61-315 Poznań, ul. Torowa 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000385070, REGON: 630371711, NIP: 7791019139, o kapitale zakładowym 30 000 000,00 zł w pełni opłaconym (dalej „Organizator”).

2. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”).

4. Konkurs trwa od 6 maja 2019 roku od godziny 16:00 do 3 czerwca 2019 roku do godziny 16:00 czasu polskiego.

5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”):

1) posiadające w Polsce miejsce stałego pobytu lub zamieszkania,

2) które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego,

3) którym przysługują prawa autorskie do fotografii, o której mowa w ust. 7 poniżej oraz które uzyskały zgody osób uwidocznionych na ww. fotografiach na wykorzystanie wizerunku tych osób przez Organizatora. W przypadku gdy na fotografii, o której mowa w ust. 7 poniżej utrwalony został także (lub jedynie) wizerunek Uczestnika, warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na wykorzystanie tego wizerunku przez Organizatora,

4) nie są pracownikami Organizatora, a także ich małżonkami, powinowatymi w linii prostej pierwszego stopnia lub krewnymi w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia.

6. Warunki udziału w Konkursie:

Uczestnik powinien opublikować, na swoim profilu w serwisie Instagram, fotografię, na której zaprezentowana zostanie stylizacja z kolekcji wiosna/lato 2019 marki Solar. Uczestnik przy publikacji zdjęcia powinien dodać w opisie hashtagi (znacznik poprzedzony #) #wygladasz_kwitnaco oraz #konkursSolar oraz oznaczyć markę Solar (@solar_company).

7. Z chwilą umieszczenia przez Uczestnika fotografii zgodnie z ust. 7 powyżej, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 2 (dwu) letniej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zamieszczonej fotografii na następujących polach eksploatacji: utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audialnym, zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, wyświetlanie, wystawianie i każde inne publiczne udostępnianie w sposób, aby określony adresat lub też każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie lub najem egzemplarzy, rozpowszechnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie oraz nadawanie, modyfikowanie, wykorzystanie na stronach internetowych oraz utworach multimedialnych, wykonywanie praw zależnych oraz zezwalanie na ich wykonywanie, a także, w zakresie udzielonej licencji, upoważnia Organizatora do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

8. O przyznaniu Nagrody zadecyduje Komisja Konkursowa, która oceniając zgłoszenia weźmie pod uwagę oryginalność stylizacji, zgodnie z ust. 7 powyżej.

9. Nagrody przewidziane w konkursie to 4 bony VIP o wartości 200 PLN do wykorzystania w sklepach stacjonarnych oraz outletach marki Solar (dalej „Nagroda”). 

10. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Wydanie nagrody nastąpi poprzez przesłanie jej pocztą pod wskazany przez Uczestnika adres. Warunkiem przyznania nagrody jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu nagrodzonego uczestnika w odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Organizatora.

11. Po każdym tygodniu trwania konkursu nastąpi przyznanie nagrody. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Wyniki konkursu będą ogłoszone w relacji Instastory w dniach: 13.05.2019, 20.05.2019, 27.05.2019 oraz 3.06.2019 na profilu marki Solar Company  (https://instagram.com/solar_company)/. Nagrodzony Uczestnik zostanie „otagowany” (oznaczony) w treści Instastory (nick z serwisu Instagram).

12. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7 powyżej zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w odczucia religijne, jak również fotografie o charakterze komercyjnym (reklama innych niż Solar Company marek), a ponadto fotografie, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

13. Reklamacje związane z Konkursem należy składać, wysyłając je w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: pr@solar.com.pl lub na adres siedziby Organizatora podany w ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem „Konkurs #wygladasz_kwitnaco”.

14. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Uczestnika i udzielenie mu odpowiedzi tj. np. imię i nazwisko Uczestnika, w przypadku wyboru poczty tradycyjnej jako formy kontaktu - adres zamieszkania lub pobytu; w przypadku wyboru adresu e-mail jako formy kontaktu - adres poczty elektronicznej, jak również opis i powód reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji składający ją Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na adres podany w reklamacji lub w formie elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej złożenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

15. Nagroda w Konkursie stanowi przychód nagrodzonego Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 j.t. ze zm.). Do Nagrody, zostanie dołożona dodatkowa nagroda pieniężna o wartości odpowiadającej podatkowi należnemu od łącznej wartości Nagrody, która zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 j.t. ze zm.) zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego.

16. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, wskazanej w ust. 1 Regulaminu oraz na stronie internetowej: [https://www.solar.com.pl/regulamin-konkursu-wygladasz-kwitnaco] w trakcie trwania Konkursu. Każdy Uczestnik może otrzymać również kopię Regulaminu, po przesłaniu pisemnej prośby na adres Organizatora (z dopiskiem [„Konkurs #wygladasz_kwitnaco.]).

17. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram.

18. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

19. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t. ze zm.) oraz odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

21. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji pod adresem [https://www.solar.com.pl/regulamin-konkursu-wygladasz-kwitnaco].

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Torowej 11, 61-315 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000385070, NIP: 7791019139,  REGON: 63037171100000, tel.: (+48 61) 871 30 20, adres e-mail: ochronadanych@solar.com.pl.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: ochronadanych@solar.com.pl lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu ’#wygladasz_kwitnaco’. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO.
  4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu wskazanego w p. 3, a następnie przechowywane przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji ewentualnych roszczeń Administratora.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  9. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
  10. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3., w szczególności przyznania nagrody w konkursie.