Regulamin obowiązujący do 31.01.2017
Regulamin

Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827 ).

1. Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy Solar działający pod adresem: http://www.solar.com.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Solar Company Spółka Akcyjna, ul. Torowa 11, 61-315 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385070, kapitał 30.000.000,00 PLN, nr NIP: 779-10-19-139, zwaną w niniejszym regulaminie „Solar”. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: http://www.solar.com.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Solar;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalności gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Solar skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 • Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Solar, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach; Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień;
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą, którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 • Salon Solar – tradycyjny punkt sprzedaży detalicznej zlokalizowany w centrum handlowym lub innym miejscu;
 • Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości e-mail.

2. Rejestracja i logowanie

 1. Zakup w Sklepie Internetowym możliwy jest po dokonaniu rejestracji lub jednorazowo jako gość bez konieczności rejestracji (Kupuję jako gość).
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.solar.com.pl wybrać zakładkę „zakładam konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Solar danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych spółce, o której mowa w § 10 ust. 4.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Załóż konto”.
 5. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako login oraz hasła.
 6. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, numer telefonu, a także opcjonalnie datę urodzenia.
 7. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 8. W zakładce „Moje dane” Klient może również dokonać zmiany danych oraz zmiany hasła.
 9. W przypadku zakupu bez rejestracji, po dodaniu na stronie http://www.solar.com.pl wybranych produktów do koszyka i zatwierdzeniu koszyka przez przycisk „Przejdź do zamówienia” należy wybrać opcję „Kupuję jako gość”. W dalszych krokach, w celu realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

3. Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.solar.com.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie, wskazując na Stronie Produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:  zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;  adres, na jaki ma być dostarczony towar;  sposób dostawy;  sposób płatności.
 3. W przypadku wyboru płatności za pobraniem (gotówką do rąk kuriera) wartość składanego zamówienia nie może być wyższa niż 3000 zł.
 4. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Solar umowy kupna sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 5. Do momentu uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Solar wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia.
 7. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie http://www.solar.com.pl
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z regulaminem sprzedaży, pobrać go oraz sporządzić jego wydruk. Wcześniejsze zamówienia dostępne są w ramach konta po zalogowaniu. Sklep Internetowy Solar nie przechowuje treści zawartych umów.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4. Połączenia zamówień

 1. W przypadku chęci połączenia kilku zamówień prosimy, aby Klient dokonał wpłaty jednym przelewem bankowym, w którym należy uwzględnić kwotę wszystkich zamawianych produktów wraz z jednym kosztem transportowym. W tytule przelewu prosimy o wpisanie poszczególnych numerów zamówień, jakie powinny zostać zrealizowane łącznie.
 2. Jednocześnie pragniemy wskazać, iż łączenie zamówień możliwe jest w przypadku wyboru opcji płatności: przedpłata – przelew na konto bankowe.

5. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.solar.com.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej: zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich, nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.solar.com.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).
 5. Solar zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://www.solar.com.pl. W przypadku dokonywania zakupów w Salonie Solar obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w Salonie Solar.

6. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
  • gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki; o ile wartość takiego zamówienia nie przekracza 3000 zł
  • szybkim przelewem internetowym,
  • zwykłym przelewem na rachunek bankowy
 2. Solar umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą systemu oferowanego przez Dotpay – Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Sofort Banking oferowanego przez Sofort AG z siedzibą w Gauting w Niemczech.
 3. W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 2 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
 4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL (Express) Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 5. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: http://www.solar.com.pl/deliveries.html .
 6. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
 4. Jeżeli Solar nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 5. Sklep Internetowy Solar zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad.

8. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową

 1. Reklamacje należy składać na adres: Solar Company Spółka Akcyjna, ul. Torowa 11, 61- 315 Poznań.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Solar reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod  adresem www.solar.com.pl/media/formularz_zgłoszenie_reklamacyjne.pdf .
 3. Solar rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Solar naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

9. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Mogą Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, (Solar Company S.A., ul. Torowa 11, 61-315 Poznań, e-mail: e-sklep@solar.com.pl, tel. +48 61 871 69 85) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na numer rachunku wskazany w formularzu wymiany/odstąpienia od umowy. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument otrzymał rzeczy w związku z umową, będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
  • Adresat [Solar Company S.A., ul. Torowa 11, 61-315 Poznań, e-mail: esklep@solar.com.pl]
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  • Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowe
  • Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

10. Newsletter sklepu internetowego

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania, Newslettera Sklepu Internetowego.
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Solar korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z Solar.

11. Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia
 4. Solar powierza przetwarzanie danych osobowych spółce Divante sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-048), ul. Kościuszki 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS 0000313348, NIP: 8951930748, REGON: 020832512.
 5. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych spółce, o której mowa w ust. 4. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.

12. Promocja “przesyłka gratis dla zamówień od kwoty 499 PLN”

 1. Promocja pod nazwą „przesyłka gratis” zwana dalej promocją jest organizowana przez firmę Solar Company S.A. od godziny 00:01 w dniu 5.08.2016 roku i trwa do odwołania. Z promocji mogą skorzystać Klienci Sklepu Internetowego, którzy złożą zamówienia w czasie trwania promocji za pośrednictwem strony internetowej: www.solar.com.pl
 2. Promocja dotyczy zamówień z bieżącej kolekcji jesień/zima 2016/17 o łącznej kwocie minimum 499 zł.
 3. Promocja dotyczy zamówień opłaconych z góry: przy wyborze płatności online (Dotpay) oraz przelewem bankowym. Promocja nie obejmuje zamówień przy wyborze płatności za pobraniem (gotówką do rąk kuriera), której koszt wynosi 20 zł.
 4. Promocja dotyczy wyłącznie zamówień realizowanych w Polsce.

13. Postanowienia końcowe

Zakończenie świadczenia usług

 1. Solar zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy:
  1. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego,
  2. działa na szkodę Solar, podejmując działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem,
  3. uchyla się od dokonania płatności za złożone Zamówienie w terminie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  4. uchyla się od dokonania odbioru Zamówienia za pobraniem.
  5. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez Solar uznane za niepożądane, Solar zawiadomi o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.
  6. O dokonanej blokadzie Konta Użytkownik zostanie poinformowany mailowo, w dniu dokonania blokady.
  7. Konto Użytkownika zostanie odblokowane przez Solar, na podstawie przesłanych przez Użytkownika wyjaśnień, na adres e-mail: esklep@solar.com.pl, jeżeli zostaną one uznane przez Solar za wystarczające.
  8. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Solar.
 2. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Solar w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 5. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 05.08.2016 r.