Regulamin programu stałego klienta
REGULAMIN PROGRAMU STAŁEGO KLIENTA SOLAR OBOWIĄZUJĄCY DO 02.02.2020

§ 1.

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Stałego Klienta Solar, zwanego dalej „Programem”.

2. Organizatorem oraz administratorem Programu jest firma Solar Company S.A., ul. Torowa 11, 61-315 Poznań.

3. Regulamin obowiązuje Uczestników oraz Organizatora od chwili ogłoszenia.

4. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia.

5. Wszelkie uprawnienia wynikające z Programu nie mogą zostać przeniesione przez Uczestnika na osoby trzecie. 

6. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2.

Zasady funkcjonowania Programu

1. W celu przystąpienia do Programu, należy wypełnić Formularz przystąpienia do Programu Stałego Klienta Solar, dostępny w Sklepach Firmowych Solar z bieżącą kolekcją i w Sklepach Franczyzowych Solar, zlokalizowanych na terenie Polski, z wyłączeniem Sklepu Internetowego Solar.

2. Wypełnienie i podpisanie Formularza oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz wyraził zgodę na jego postanowienia.

3. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest otrzymanie Karty Stałego Klienta Solar. Każda Karta posiada unikatowy, dziewięciocyfrowy numer i stanowi indywidualną własność Uczestnika Programu.

4. Uczestnik Programu może gromadzić punkty, które są gromadzone na koncie Karty Stałego Klienta Solar, za nabycie towarów objętych Programem w sieci Sklepów Firmowych Solar z bieżącą kolekcją, w Sklepach Franczyzowych Solar zlokalizowanych na terenie Polski oraz w Sklepie Internetowym Solar, które będą uprawniały do otrzymania Rabatu określonego w § 2 pkt. 11.

5. Punkty otrzymuje się wyłącznie za zakupy towarów w regularnej cenie, nie objętych przeceną ani promocją. 

6. Za każdy wydany 1 złoty Uczestnik otrzyma 1 punkt. Punkty nie są wymieniane na gotówkę.

7. Poszczególne punkty ważne są przez 6 miesięcy od dnia ich otrzymania, po czym ulegają anulowaniu bez możliwości ich przywrócenia.

8. Punkty za zakupy w Sklepie Internetowym Solar zostaną aktywowane po 25 dniach  kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówienia Klienta. Za towary zwracane w ramach odstąpienia od umowy w Sklepie Internetowym Solar punkty nie są naliczane.

9. Do gromadzonych punktów nie wliczają się zakupy opłacone środkami uzyskanymi ze zwrotu towarów. 

10. Zakup Karty Podarunkowej Solar nie wiąże się z otrzymaniem punktów. Uczestnik otrzymuje punkty na Kartę Stałego Klienta Solar w momencie realizacji Karty Podarunkowej.

11. Warunkiem uzyskania Rabatu o wartości 100 złotych jest zgromadzenie jednorazowo, tj. przy jednym zakupie co najmniej 1000 punktów lub 1500 punktów w wielu kolejnych zakupach dokonanych w czasie 6 miesięcy, poczynając od dnia pierwszego zakupu. W przypadku punktów przyznanych za zakupy w Sklepie Internetowym Solar, obowiązuje dzień aktywacji punktów, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8. Uzyskany Rabat może być zrealizowany poczynając od kolejnych zakupów.

12. Punkty otrzymane po przekroczeniu danego progu premiowego (tj. 1000 lub 1500 pkt.) są naliczane od początku aż do osiągnięcia warunków uprawniających do Rabatu, zgodnie z zasadami określonymi powyżej w ust. 10.

13. Rabat ważny jest przez 6 miesięcy od dnia jego otrzymania i może zostać zrealizowany od kolejnych zakupów w Sklepach Firmowych Solar z bieżącą kolekcją i w Sklepach Franczyzowych Solar, zlokalizowanych na terenie Polski. Nie ma możliwości zrealizowania Rabatu w Sklepie Internetowym Solar.

14. Za zrealizowany Rabat uczestnik nie otrzymuje punktów na Kartę Stałego Klienta Solar.

15. Istnieje możliwość sumowania Rabatów.

16. Otrzymanie Rabatu powoduje anulowanie na Karcie Stałego Klienta Solar punktów, za które Rabat został otrzymany.

17. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

18. Z wartości Rabatu nie wydaje się reszty.

19. W następstwie zwrotu towaru zakupionego z Rabatem, Rabat zostaje proporcjonalnie przywrócony na Kartę Stałego Klienta. Przywrócony Rabat ważny jest przez okres 6 miesięcy od momentu zwrotu.

20. Rabat nie może zostać zrealizowany w momencie niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy.

21. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedno konto w Programie.

22. Jedno konto Klienta w Sklepie Internetowym może być powiązane tylko z jedną Kartą Stałego Klienta.

23. Połączenie konta Klienta w Sklepie Internetowym z Kartą Stałego Klienta następuje na podstawie wspólnego adresu e-mail. 

24. Punkty i prawa związane z Programem przypisane są do jednego Uczestnika i nie mogą być przekazywane pomiędzy kontami należącymi do różnych Uczestników.

25. Uczestnik Programu ma możliwość sprawdzenia historii swoich transakcji i aktualnego stanu swojej Karty Stałego Klienta Solar w Sklepach Firmowych Solar z bieżącą kolekcją, w Sklepach Franczyzowych Solar zlokalizowanych na terenie Polski lub za pośrednictwem kontaktu z Działem Relacji z Klientem firmy Solar.

 

§ 3.

Formularz przystąpienia do Programu

1. Formularze przystąpienia do Programu dostępne są w Sklepach Firmowych Solar z bieżącą kolekcją i w Sklepach Franczyzowych Solar, zlokalizowanych na terenie Polski.

2. Wypełnienie i złożenie podpisanego Formularza jest warunkiem przystąpienia do udziału w Programie. Klient Zobowiązany jest do wpisania swojego imienia i nazwiska oraz co najmniej jednej danej teleadresowej: numeru telefonu lub adresu e-mail. Złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza przystąpienia do Programu stanowi jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w Programie. 

 

§ 4.

Karta Stałego Klienta Solar

1. Karta Stałego Klienta Solar wydawana jest po wypełnieniu i złożeniu podpisanego Formularza przystąpienia do Programu w Sklepach Firmowych Solar z bieżącą kolekcją i w Sklepach Franczyzowych Solar, zlokalizowanych na terenie Polski, z wyłączeniem Sklepu Internetowego Solar. 

2. W przypadku nieposiadania przy sobie Karty Stałego Klienta Solar, gromadzenie punktów może nastąpić po potwierdzeniu danych osobowych Uczestnika Programu.

3. Okazanie w sklepie Karty Stałego Klienta Solar niezbędne jest podczas realizacji zgromadzonych Rabatów lub środków ze zwrotu.

4. Karta Stałego Klienta Solar ważna jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Karta Stałego Klienta Solar pozostaje własnością Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-315), ul. Torowa 11.

6. W przypadku utraty Karty Stałego Klienta Solar, Uczestnik proszony jest o powiadomienie o zdarzeniu Organizatora telefonicznie lub mailowo, za pośrednictwem Działu Relacji z Klientem firmy Solar lub w sklepach Solar. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty Karty Stałego Klienta Solar przez Uczestnika, w tym za użycie tej Karty przez osoby nieuprawnione.

 

§ 5.

Zwroty i reklamacje towaru

 

1. Środki ze zwrotu towarów zakupionych w Sklepach Firmowych Solar i w Sklepach Franczyzowych Solar, zlokalizowanych na terenie Polski, dokonanych na podstawie Regulaminu zwrotów i wymiany towarów, na życzenie Uczestnika Programu mogą zostać przekazane na Kartę Stałego Klienta Solar.

2. Realizacja środków ze zwrotu towarów nie będzie wliczana do puli punktów gromadzonych na Karcie Stałego Klienta Solar.

3. W następstwie zwrotu towaru, Uczestnik Programu otrzyma na Kartę Stałego Klienta kwotę, którą uiścił. Dodatkowo na Kartę Klienta zostanie przywrócona proporcjonalna część wykorzystanego Rabatu. Przywrócony Rabat pozostaje ważny przez okres 3 miesięcy od momentu zwrotu.

4. Wykorzystanie środków ze zwrotu następuje analogicznie jak środków na Karcie Podarunkowej Solar opisane w Regulaminie Karty Podarunkowej Solar.

5. W przypadku reklamacji rzeczy zakupionej z Rabatem i uznanej jako zwrot gotówki, Uczestnik Programu otrzyma zwrot określonej wartości Rabatu na Kartę Stałego Klienta Solar. Wartość zwróconego Rabatu jest zależna od ilości i wartości rzeczy na paragonie i wynika z jego proporcjonalnego podziału.

 

§ 6.

Zakończenie uczestnictwa w Programie

1. Warunkiem zakończenia uczestnictwa w Programie jest pisemne powiadomienie Organizatora o tym fakcie, poprzez wypełnienie i odesłanie do Organizatora Formularza odstąpienia od Programu Stałego Klienta Solar, dostępnego w Sklepach Firmowych Solar z bieżącą kolekcją oraz w Sklepach Franczyzowych Solar zlokalizowanych na terenie Polski.

2. Karta Stałego Klienta Solar przestaje być aktywna po rezygnacji Uczestnika z Programu, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od doręczenia rezygnacji Organizatorowi.

3. Rezygnacja z udostępniania danych osobowych do celów określonych w § 3 pkt. 2 przez Uczestnika równoważna jest z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

4. Rezygnacja Uczestnika z Programu powoduje anulację i utratę niewykorzystanych punktów.

5. Zakończenie uczestnictwa w Programie nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od doręczenia rezygnacji Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą mailową, na podany w Formularzu przystąpienia do Programu Stałego Klienta Solar adres e-mail. 

§ 7.

Aplikacja mobilna do Programu Stałego Klienta

1. Aplikacja działa w ramach Programu Stałego Klienta Solar.

2. Właścicielem Aplikacji jest firma Solar Company S.A., ul. Torowa 11, 61 – 315 Poznań.

3. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest na urządzeniach mobilnych obsługujących jeden z niżej wskazanych systemów operacyjnych:

  • Adroid 4.4 i nowsze,
  • iOS wersja 10.0 i nowsze. 

4. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna będąca Uczestnikiem Programu Stałego Klienta, która zainstalowała Aplikację na urządzeniu ze wskazanym w § 7 pkt. 3 systemem operacyjnym.

5. Do prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest jej regularne aktualizowanie.

6. W celu skorzystania z Aplikacji Użytkownik powinien:

  • Posiadać aktywną Kartę Stałego Klienta Solar oraz adres e-mail,
  • W Aplikacji w zakładce logowanie wpisać lub zeskanować kod kreskowy Karty Stałego Klienta oraz wpisać przypisany do niej adres e-mail,
  • Posiadać dostęp do Internetu.

 7. Aplikacja umożliwia:

  • Podgląd aktualnego stanu Karty, w tym informacje o zgromadzonych punktach i przyznanych rabatach,
  • Podgląd historii zakupów.

8. W ramach Programu Stałego Klienta Aplikacja umożliwia zbieranie punktów oraz realizowanie rabatów na Karcie Stałego Klienta zgodnie z § 2 niniejszego Regulaminu, poprzez użycie wirtualnej Karty wyświetlanej na ekranie smartfonu lub innego urządzenia mobilnego.   

9. Danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji są: numer aktywnej Karty Klienta oraz adres e-mail.

10. Aplikacja oraz usługi świadczone w ramach Aplikacji są nieodpłatne. Korzystanie z Aplikacji może generować transfer danych do i z sieci komórkowych. Koszt transferu danych, o którym mowa ponosi Użytkownik Aplikacji według taryf stosowanych przez swojego operatora sieci komórkowej.

11. Użytkownik może w każdej chwili odinstalować Aplikację (co oznaczać będzie rozwiązanie umowy o świadczenie za pomocą Aplikacji usług drogą elektroniczną). Odinstalowanie Aplikacji nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa w Programie Stałego Klienta Solar.

12. Korzystanie z Aplikacji w sposób inny niż w ramach dozwolonego użytku jest bez zgody Solar Company S.A. niedopuszczalne.

13. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie działanie lub wadliwe działanie Aplikacji.

14. Firma Solar Company S.A. zastrzega sobie prawo do wycofania dostępu do Aplikacji, przy czym Użytkownik zostanie o tym poinformowany najpóźniej 7 dni przed wycofaniem.

 

§ 8.

Dane osobowe

1. W Formularzu przystąpienia do Programu Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora - Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-315), ul. Torowa 11 oraz podmioty prowadzące Sklepy Franczyzowe Solar, na potrzeby uczestnictwa w Programie Stałego Klienta Solar i dodatkowo może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów marketingowych.

2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zamieszczona jest w Polityce prywatności dostępnej na stronie: https://www.solar.com.pl/privacy-policy

4. Zmiana danych osobowych odbywa się poprzez wypełnienie i odesłanie do Organizatora Formularza zmiany danych osobowych, dostępnego w Sklepach Firmowych Solar z bieżącą kolekcją oraz w Sklepach Franczyzowych Solar zlokalizowanych na terenie Polski. Organizator dokona zmiany zgłoszonych danych osobowych najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od doręczenia zgłoszenia Organizatorowi.

 

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w sklepach Solar i na stronie internetowej www.solar.com.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014.121. t.j. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2015 roku, a wszystkie jego zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich dokonania.

Regulamin zaktualizowano dnia 17.12.2018 r

Slava Yurthev Copyright