REGULAMIN ZAMAWIANIA TOWARU W SKLEPACH STACJONARNYCH OBOWIĄZUJĄCY DO 02.02.2020

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów znajdujących się
w asortymencie firmy Solar, które w chwili dokonywania zamówienia nie są dostępne w bieżącej sprzedaży w sklepie stacjonarnym, w którym Klient składa zamówienie.

2. Sprzedaż na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie prowadzona jest przez Solar Company Spółka Akcyjna, ul. Torowa 11, 61-315 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385070, kapitał 30.000.000,00 PLN,  NIP: 779-10-19-139, zwaną
w niniejszym regulaminie „Solar”. 

3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: https://www.solar.com.pl w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Solar;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych
  w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupu w sklepie stacjonarnym z dostawą realizowaną przez Sklep Internetowy.
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalności gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupu w Sklepie firmowym z dostawą realizowaną przez Sklep Internetowy.
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Solar skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera lub transportu własnego, na adres wskazany przez Klienta;
 • Sklep Solar – tradycyjny punkt sprzedaży detalicznej zlokalizowany w centrum handlowym lub innym miejscu.

 

§ 2 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE

1. Podczas wizyty w Sklepie Solar, Klient ma możliwość zamówienia produktu, który nie jest dostępny w danym Sklepie Solar, a jest dostępny w Sklepie Internetowym. Informacje o dostępności danego produktu Klient może uzyskać od personelu Sklepu Solar.

2. Zamówienie może zostać złożone w każdym Sklepie Firmowym lub Franczyzowym Solar z bieżącą kolekcją. Lista Sklepów Solar świadczących usługę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: www.solar.com.pl/sklepy . Sklepy outletowe nie świadczą usługi opisanej w ust. 2.

3. W celu zamówienia towaru należy podczas wizyty w Sklepie Solar zgłosić pracownikowi Sklepu Solar chęć złożenia zamówienia wybranego przez Klienta towaru ze Sklepu Internetowego, z dostawą na wskazany przez Klienta adres. W kolejnym kroku należy wypełnić formularz adresowy, zawierający niezbędne dane do realizacji zamówienia. Wypełnienie formularza następuje na urządzeniu mobilnym udostępnianym przez Sklep Solar, a następnie po sprawdzeniu danych przez Klienta wysyłane jest do systemu, gdzie pracownik Sklepu Solar uzupełnia zamówienie o dane zamawianego towaru.

4. Elementem procedury składania zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu adresowym, oznaczonych jako wymagane w celu złożenia i realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zamówienia towaru w Sklepie Solar.

 5. W formularzu adresowym Klient powinien wskazać następujące informacje:

 • imię i nazwisko;
 • adres dostawy (dotyczy tylko zamówień z wysyłką na adres wskazany przez Klienta);
 • adres poczty elektronicznej (adres email) Klienta i/lub numer telefonu. Do złożenia zamówienia niezbędne jest  podanie  przez Klienta  jednej z wyżej wymienionych danych (numer telefonu lub adres e-mail);
 • podając numer telefonu komórkowego Klient otrzyma powiadomienie sms z informacją
  o planowanej dacie doręczenia przesyłki, z możliwością jej przekierowania (w przypadku wysyłki na adres wskazany przez Klienta).

6. W procesie składania zamówienia niezbędne jest zapoznanie się  Klienta z Regulaminem zamawiania towaru w Sklepie Solar oraz jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole na formularzu adresowym zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta Regulaminu zamawiania towaru
w Sklepie stacjonarnym, uniemożliwia złożenie zamówienia w Sklepie Solar.

7. W kolejnym kroku, Klient dokonuje wyboru metody płatności za zamówienie. Pracownik Sklepu Solar przekazuje Klientowi informację o całkowitym koszcie zamówienia, który obejmuje cenę towaru będącego przedmiotem zamówienia.

8. Po zatwierdzeniu zamówienia i uiszczeniu przez Klienta należności za zamówienie Klient otrzymuje paragon fiskalny wraz z potwierdzeniem zamówienia w formie wydruku z drukarki fiskalnej. Wydruk
z drukarki fiskalnej zawiera numer zamówienia, datę przyjęcia zamówienia, informacje o towarach będących przedmiotem zamówienia oraz ich ilości, sposobie i miejscu dostarczenia. Ponadto wydruk zawiera informację o cenie poszczególnych towarów będących przedmiotem zamówienia i całkowitą wartość zamówienia.

9. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uiszczenia należności za zamówienie. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Solar umowy sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

10. Klient może zapłacić cenę towaru objętego zamówieniem: gotówką, kartą płatniczą oraz kartą podarunkową. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty w Sklepie Solar, w którym złożył zamówienie, natychmiast po złożeniu zamówienia.

11. Na wskazany przez Klienta adres e-mail, o ile został on wskazany przez Klienta w formularzu adresowym, Solar wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia.

12. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie http://www.solar.com.pl

 13. Potwierdzenie, utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia treści zawartej umowy, w tym Warunków zamówienia towaru w Sklepie Solar w formacie PDF, a także przez wydanie Klientowi w Sklepie Solar paragonu fiskalnego wraz z potwierdzeniem zamówienia w formie wydruku z drukarki fiskalnej.

14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

§ 3 KOSZTY I SPOSÓB DOSTARCZENIA TOWARÓW ZAMÓWIONYCH W SKLEPIE SOLAR

1. W trakcie składania zamówienia pracownik Sklepu Solar podaje Klientowi informację o możliwych sposobach dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu. Klient nie ponosi kosztów dostarczenia towaru, niezależnie od wartości zamówienia.

2. Towar zamówiony w Sklepie Solar może zostać dostarczony wyłącznie do miejsca położonego na terenie Polski.

3. Towar zamówiony w Sklepie Solar może zostać dostarczony w następujący sposób:

 • za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
 • do Sklepu Solar na terenie Polski wybranego przez Klienta w zamówieniu, z listy Sklepów świadczących usługę odbiorów osobistych.

4. Towar zamówiony w Sklepie Solar jest dostarczany do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu
w dni robocze, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i zapłaty równowartości zakupionego towaru.

5. O dokładnym terminie dostawy zamówienia Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS) i/lub wiadomości email, zgodnie z danymi podanymi przez Klienta
w formularzu adresowym zamówienia.

6. W celu odbioru zamówionego towaru w Sklepie Solar, Klient winien wskazać pracownikowi,
w miejscu odbioru towaru, numer zamówienia oraz imię i nazwisko lub numer zamówienia oraz 3 ostatnie cyfry numeru telefonu zdefiniowanego w trakcie składania zamówienia w Sklepie Solar.

7. Zamówiony towar, dostarczony do  Sklepu Solar wybranego przez Klienta w zamówieniu, pozostaje gotowy do odbioru przez 7 dni, od daty doręczenia Klientowi powiadomienia o gotowości zamówionego towaru do odbioru. Zamówiony towar może zostać odebrany przez Klienta w Sklepie wskazanym w zamówieniu w godzinach jego otwarcia. Lista  Sklepów oraz godzin ich otwarcia jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.solar.com.pl/sklepy .

8. W przypadku, gdy odbiór zamówionego towaru przez Klienta nie będzie możliwy w terminie określonym w ust. 7 powyżej, personel Sklepu Solar ustali z Klientem inny termin odbioru towaru.

§ 4 ZASADY ZWROTU TOWARÓW ZAKUPIONYCH W SKLEPIE SOLAR  - Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej zgodnie § 2 ust. 9 niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży biegnie od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia wskazana przez Konsumenta do odbioru towaru inna niż przewoźnik weszli/ła w jego posiadanie.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany poinformować nas, (Solar Company S.A., ul. Torowa 11, 61-315 Poznań, e-mail: e-sklep@solar.com.pl, tel. +48 61 871 69 85) o swojej decyzji o odstąpieniu od przedmiotowej umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możliwe jest skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Konsument, który złożył zamówienie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie  może również zwrócić produkt w dowolnym sklepie firmowym Solar lub sklepie franczyzowym. Opcja zwrotu w Sklepie nie jest dostępna w Sklepach outletowych. W celu realizacji odstąpienia od umowy należy udać się do Sklepu Solar i dostarczyć tam produkt wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od zawartej z Solar umowy sprzedaży Solar zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Solar), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Solar został poinformowany o decyzji Klienta
o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

7.  Solar dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, z wyjątkiem płatności realizowanych kartą płatniczą i gotówką w Sklepie Solar gdzie zwrot nastąpi na numer rachunku bankowego wskazany w formularzu odstąpienia od umowy; w każdym przypadku Konsument nie ponosi  żadnych kosztów, w tym opłat w związku z przelewem należności na rachunek Konsumenta. Jeżeli Konsumentowi dostarczono towar/towary  w związku z zawartą umową sprzedaży, od której odstąpił, Konsument poniesie jedynie bezpośrednie koszty ich zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru wynikające z korzystania z niego
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

8. Poniżej przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 • Adresat [Solar Company S.A., ul. Torowa 11, 61-315 Poznań, e-mail: e-sklep@solar.com.pl];
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*);
 • Data zawarcia umowy sprzedaży (*) /odbioru(*);
 • Imię i nazwisko Konsumenta(-ów);
 • Adres Konsumenta(-ów);
 • Podpis Konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej);
 • Data;  (*) Niepotrzebne skreślić.


§ 5 WARUNKI REKLAMACJI

1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w wybranym Sklepie Solar w godzinach jego otwarcia lub może zostać wysłana na adres: Solar Company Spółka Akcyjna, ul. Torowa 11, 61- 315 Poznań.

2. Składając reklamację należy dostarczyć do Solar reklamowany towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod  adresem www.solar.com.pl/media/formularz_zgłoszenie_reklamacyjne.pdf.

3. Solar rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.

4. Klientowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe podane w trakcie przyjmowania zamówienia wykorzystywane są tylko do realizacji wysyłki zamówionego towaru. Szczegółowy opis tego jak przetwarzamy dane osobowe, ile taki proces przetwarzania trwa zawiera Polityka Prywatności dostępna na naszej stronie internetowej oraz w każdym ze sklepów.

2. Podane w procesie składania zamówienia dane osobowe udostępniamy tylko stronom transakcji oraz podmiotom zewnętrznym wspierającym nas w świadczeniu usług, które dostarczają usługi płatnicze, kredytowe, spedycyjne (np. firma kurierska)

3. Solar Company S.A. używa różnorodnych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa,
w tym szyfrowania, w celu utrzymania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe są przechowywane za zabezpieczonymi sieciami i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby osób, które mają specjalne prawa dostępu do tych systemów.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W przypadku pytań dotyczących zamówień realizowanych na mocy niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt z Infolinią e-sklepu lub Działem relacji z Klientem:

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3. Alternatywne metody rozwiązywania sporów: zgodnie z postanowieniami Komisji Europejskiej każdy Konsument, dokonujący zakupu on-line ma możliwość skorzystania z platformy udostępnionej przez Komisją Europejską do pozasądowego rozwiązywania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Solar w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).

5. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 27.08.2018 r.

Slava Yurthev Copyright