REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ OBOWIĄZUJĄCY DLA TRANSAKCJI ZAKUPU REALIZOWANYCH DO DNIA 02.02.2020

Warunki ogólne :

 1. Kartę Podarunkową Solar można nabyć w Sklepach Solar (rozumianych dalej jako zlokalizowane na terenie Polski działające pod marką Solar stacjonarne sklepy z bieżącą kolekcją, sklepy franczyzowe oraz outlety). Aktualna lista sklepów dostępna jest na stronie http://www.solar.com.pl/sklepy

 2. Kartę Podarunkową Solar można nabyć za pomocą środka płatniczego akceptowanego przez Sprzedawcę, przy czym płatność za Kartę Podarunkową Solar nie może być dokonana przy pomocy innej Karty Podarunkowej Solar.

 3. Wydanie Karty Podarunkowej Solar nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu właściwych przepisów podatkowych (jest bonem różnego przeznaczenia). Klient w momencie nabycia Karty Podarunkowej Solar, na dowód wpłaty środków pieniężnych otrzyma pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

 4. Kupując Kartę Podarunkową Solar Klient sam określa kwotę na jaką ma ona być doładowana, jednak kwota doładowania nie może być niższa niż 100 zł.

 5. Karta Podarunkowa Solar jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej zakupu lub wydania przez Sprzedawcę. Wraz z upływem terminu ważności Karty Podarunkowej Solar, nie podlega ona odnowieniu i nie uprawnia do dokonania dalszych zakupów, a jakakolwiek niewykorzystana kwota pozostająca na Karcie Podarunkowej Solar nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Klienta.

 6. Środki ze zwrotu towaru zgromadzone na Karcie Podarunkowej Solar ważne są przez 6 miesięcy od daty dokonania zwrotu. Wraz z upływem terminu ważności środków ze zwrotu, nie podlegają one odnowieniu i nie uprawniają do dokonania dalszych zakupów, a jakakolwiek niewykorzystana kwota pozostająca na Karcie Podarunkowej Solar nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Klienta.
 7. Karta Podarunkowa Solar nie jest środkiem płatniczym i nie może zostać wymieniona na środki pieniężne.

 8. Karta Podarunkowa Solar nie podlega zwrotowi.

 9. Karta Podarunkowa Solar może być realizowana tj. uprawnia do zakupu towarów oferowanych we wszystkich Sklepach Solar oraz zagranicznych sklepach franczyzowych Solar. Aktualna lista sklepów dostępna jest na stronie http://www.solar.com.pl/sklepy

 10. Karta Podarunkowa Solar nie podlega zastrzeżeniu lub zablokowaniu, w wypadku np. jej utraty. Za bezpieczeństwo i poprawne użycie Karty Podarunkowej Solar odpowiedzialny jest wyłącznie jej Posiadacz. Karta Podarunkowa Solar w przypadku jej kradzieży, utraty lub uszkodzenia, nie podlega wymianie na nową.

 

Zasady realizacji:

 1. Karty Podarunkowe Solar są kartami na okaziciela.

 2. Aktywacja Karty Podarunkowej Solar następuje w Sklepie Solar z chwilą jej sprzedaży lub wydania.

 3. Sprzedawca może odmówić realizacji Karty Podarunkowej Solar w przypadku:

 • upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Solar,

 • uszkodzenia Karty Podarunkowej Solar, w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na karcie,

 • braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Solar, w szczególności niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy.
 1. Przy dokonywaniu zakupów Kartą Podarunkową Solar stan środków pieniężnych na karcie ulega obniżeniu o wartość nabytego towaru.

 2. W sytuacji, gdy wartość nabywanego towaru jest wyższa niż aktualny stan konta Karty Podarunkowej Solar, użytkownik zobowiązany jest do dokonania dopłaty do wysokości ceny w/w towaru.

 3. Użytkownicy Karty Podarunkowej Solar mogą się nią posługiwać wielokrotnie, aż do wyczerpania środków dostępnych na Karcie Podarunkowej Solar.

 4. Potwierdzeniem uwzględniającym saldo Karty Podarunkowej oraz wszelkie ruchy wykonane na Karcie, będzie druk pokwitowania wydany przez personel sklepu.

 5. Użytkownik ma prawo sprawdzenia salda Karty w każdym Sklepie Solar.

 6. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Karty Podarunkowej Solar muszą być składane w Sklepach Solar, a rozpatrywane będą przez Firmę Solar Company S.A. w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.

 1. Towary zakupione za pomocą Karty Podarunkowej Solar podlegają takim samym zasadom co do ich zwrotu, wymiany czy reklamacji co pozostałe towary.

Karta Podarunkowa Solar nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną karta płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Karta Podarunkowa Solar jest elektroniczną formą bonu towarowego.

Zakup i/lub użycie Karty Podarunkowej Solar jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, który jest udostępniany przy zakupie/wydawaniu Karty Podarunkowej Solar i w Sklepach Solar. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.12.2018 r, a wszystkie jego zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich dokonania.

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 31.12.2018r.

Slava Yurthev Copyright