Klauzula informacyjna dotycząca poufności

Wiadomości nadawane przez pracowników Solar Company S.A. są przeznaczone jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem. Przeglądanie tych informacji, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie przez osoby niebędące zamierzonym adresatem jest zabronione i może stanowić naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli nie jest Pani/Pan adresatem otrzymanej wiadomości, prosimy o natychmiastowe jej usunięcie oraz powiadomienie nadawcy o zaistniałej sytuacji. Dziękujemy.Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych kontrahentów w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

(na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO)


Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Solar Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Torowej 11, 61-315 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000385070, NIP: 7791019139, nr Regon: 630371711, o kapitale zakładowy w wysokości 30.000.000 zł w całości wpłaconym, tel. 61 871 30 20, e-mail: info@solar.com.pl, zwaną dalej Solar.


Jak się z nami skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z nami mailowo pisząc na adres: ochronadanych@solar.com.pl lub listownie: Solar Company S.A., Ochrona Danych Osobowych, ul. Torowa 11, 61-315 Poznań.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. W związku z przygotowaniem do zawarcia umowy, nawiązania współpracy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 2. W związku z wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO), w tym:
  • realizacja zadań związanych z przedmiotem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • dostarczenie zamówionego towaru (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • sporządzenie dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • wypełnienie obowiązków prawnych, w szczególności rachunkowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych wynikających z odrębnych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 1. W związku z otrzymaniem od Państwa zapytania o możliwość przesłania Państwa oferty (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 2. W celu przekazywania informacji na uzasadnione żądanie organów państwowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 3. W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Solar (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) takiego jak:
   • działalność marketingowa Solar,
   • nawiązywania lub utrzymywania relacji biznesowych, w tym prowadzenie korespondencji lub kontaktów telefonicznych oraz przygotowanie do nawiązania współpracy,
   • weryfikacja sytuacji kontrahenta, w szczególności jego kondycji finansowej,
   • prowadzenie działań w zakresie jakości sprzedawanych produktów,
   • utrwalenie Państwa wizerunku w związku z przebywaniem na terenie lub w obrębie przedsiębiorstwa Spółki w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu,
   • dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
   • archiwizacja i prowadzenie analiz statystycznych.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przez Solar ujawniane:

  1. partnerom handlowym, w szczególności dostawcom, spółce-córce, podmiotom świadczącym na rzecz Solar usługi, w tym usługi marketingowe, doradcze, prawne, notarialne, audytorskie, tłumaczeń, bankowe, informatyczne, archiwizacyjne, windykacyjne, kurierskie i pocztowe,
  2. podmiotom i organom, którym Solar jest obowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom państwowym (jak organy ścigania, sądy, Krajowa Administracja Skarbowa),
  3. projektantom wykonującym projekty instalacji w sklepach Solar, wynajmującym i zarządcom powierzchni handlowych, z których korzysta Solar,
  4. podmiotom, do których udostępnienie Państwa danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody.

Jakie są Państwa prawa w związku z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z RODO, prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, że Pani/Pana dane są przetwarzane.

Jeśli uzyskaliśmy Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pana prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby wykonać swoje prawa, prosimy o kontakt mailowy na adres: ochronadanych@solar.com.pl lub listownie: Solar Company S.A., Ochrona Danych Osobowych, ul. Torowa 11, 61-315 Poznań.

Mogą Państwo również złożyć skargę do właściwego organu nadzoru, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Przez jaki okres przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa (np. wynikającego z obowiązujących przepisów podatkowych lub rachunkowych), lub do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń wynikających z tej umowy.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu ewentualnego odwołania przez Państwa tej zgody.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego będą przetwarzane przez okres wypełnienia tego obowiązku prawnego.

W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, dane te będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu, chyba że Solar wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem, który w zależności od celu przetwarzania wynikać może z obowiązujących przepisów prawa lub być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Solar. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w sytuacji ich nie podania Solar nie będzie mógł podjąć zamierzonych działań.


Czy Państwa dane osobowe są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych lub przetwarzane w związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych kontrahentów w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

(na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO)


Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Solar Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Torowej 11, 61-315 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000385070, NIP: 7791019139, nr Regon: 630371711, o kapitale zakładowy w wysokości 30.000.000 zł w całości wpłaconym, tel. 61 871 30 20, e-mail: info@solar.com.pl, zwaną dalej Solar.


Jak się z nami skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z nami mailowo pisząc na adres: ochronadanych@solar.com.pl lub listownie: Solar Company S.A., Ochrona Danych Osobowych, ul. Torowa 11, 61-315 Poznań.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. W związku z przygotowaniem do zawarcia umowy, nawiązania współpracy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 2. W związku z wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO), w tym:
  • realizacja zadań związanych z przedmiotem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • dostarczenie zamówionego towaru (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • sporządzenie dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • wypełnienie obowiązków prawnych, w szczególności rachunkowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych wynikających z odrębnych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 1. W związku z uzgodnieniem i realizacją projektu architektonicznego sklepu (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 2. W celu przekazywania informacji na uzasadnione żądanie organów państwowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 3. W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Solar (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) takiego jak:
  • działalność marketingowa Solar,
  • nawiązywania lub utrzymywania relacji biznesowych oraz przygotowanie do nawiązania współpracy,
  • weryfikacja sytuacji kontrahenta, w szczególności jego kondycji finansowej,
  • prowadzenie działań w zakresie jakości sprzedawanych produktów,
  • dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  • archiwizacja i prowadzenie analiz statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i skąd one pochodzą?

Możemy przetwarzać następujące dane: imię (imiona), nazwisko, stanowisko lub wykonywany zawód, nr uprawnień zawodowych, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, podpis odręczny, zdjęcie, informacje na temat przebiegu kariery zawodowej, PESEL (np. otrzymując pismo opatrzone Państwa podpisem elektronicznym), w przypadku przedsiębiorców dodatkowo adres prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, nr REGON, nr rachunku bankowego, dane o dowodzie tożsamości lub dane zawarte w rejestrach publicznych.

Dane te pozyskaliśmy od Państwa pracodawcy, zleceniodawcy lub mocodawcy, od innego kontrahenta w związku z realizacją umowy lub realizując inny interes prawny, od Państwa wierzyciela lub też ze źródeł publicznie dostępnych, jak rejestr KRS, CEIDG, REGON.


Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przez Solar ujawniane:

 1. partnerom handlowym, w szczególności dostawcom, spółce-córce, podmiotom świadczącym na rzecz Solar usługi, w tym usługi marketingowe, doradcze, prawne, notarialne, audytorskie, tłumaczeń, bankowe, informatyczne, archiwizacyjne, windykacyjne, kurierskie i pocztowe,
 2. podmiotom i organom, którym Solar jest obowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom państwowym (jak organy ścigania, sądy, Krajowa Administracja Skarbowa),
 3. projektantom wykonującym projekty instalacji w sklepach Solar, wynajmującym i zarządcom powierzchni handlowych, z których korzysta Solar,
 4. podmiotom, do których udostępnienie Państwa danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody.

Jakie są Państwa prawa w związku z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z RODO, prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, że Pani/Pana dane są przetwarzane.

Jeśli uzyskaliśmy Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pana prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby wykonać swoje prawa, prosimy o kontakt mailowy na adres: ochronadanych@solar.com.pl lub listownie: Solar Company S.A., Ochrona Danych Osobowych, ul. Torowa 11, 61-315 Poznań.

Mogą Państwo również złożyć skargę do właściwego organu nadzoru, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Przez jaki okres przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa (np. wynikającego z obowiązujących przepisów podatkowych lub rachunkowych), lub do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń wynikających z tej umowy.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego będą przetwarzane przez okres wypełnienia tego obowiązku prawnego.

W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, dane te będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu, chyba że Solar wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Czy Państwa dane osobowe są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych lub przetwarzane w związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.


 

Inne klauzule informacyjne w zakresie RODO

Klauzula informacyjna dla klientów detalicznych znajduje się tutaj 

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy znajduje się tutajKlauzula informacyjna w zakresie statusu wielkości przedsiębiorstwa

Na podstawie art. 4c Ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Solar Company S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.