Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej zgodnie z działem IV § 1  Regulaminu w terminie 14 Dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  1. Termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie dostarczonego produktu.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest poinformować Solar o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na adres: Solar Company S.A., ul. Torowa 11, 61-315 Poznań. Konsument może w tym celu skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy który dostępny jest poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał Solarowi informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  4. Konsument ma obowiązek zwrócić Solar produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
  5. Zwrotu zakupionego w E-Sklepie produktu Konsument może dokonać poprzez odesłanie na adres: Solar Company S.A., ul. Torowa 11, 61-315 Poznań (Solar nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, tego typu przesyłki będą zwracane do Nadawcy), osobiście w Sklepach stacjonarnych z bieżącą kolekcją, lub za pośrednictwem paczkomatów Inpost (https://www.solar.com.pl/strefa-klienta/zwrot-i-wymiana/e-sklep). W przypadku zwroty za pośrednictwem paczkomatu lub w Sklepie stacjonarnym z bieżącą kolekcją Konsument nie ponosi kosztów odesłania produktu.
  6. W przypadku odstąpienia od zawartej z Solar umowy sprzedaży Solar zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, oferowany zwykły sposób dostarczenia produktu), nie później niż do 14 Dni kalendarzowych od dnia, w którym Solar został poinformowany o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (za wyjątkiem płatności realizowanych z zagranicznych numerów rachunków bankowych, gdzie zwrot może nastąpić tylko na polski numer rachunku bankowego), za wyjątkiem płatności realizowanych przy użyciu środków zgromadzonych na Kartach Podarunkowych lub Kartach Klubu Solar, gdzie zwrot nastąpi proporcjonalnie, w takiej samej formie w  jakiej zostały przez Klienta użyte środki w pierwotnej transakcji z użyciem wymienionych wyżej kart. W przypadku płatności za pobraniem (gotówką lub kartą płatniczą u kuriera) zwrot nastąpi na polski numer rachunku bankowego wskazany w formularzu odstąpienia od umowy. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z przelewem należności na jego rachunek. Płatność  może zostać wstrzymana do czasu otrzymania od Klienta produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania. Jeżeli Klient otrzymał produkty w wyniku zawartej umowy sprzedaży, od której odstępuje, ponosi jedynie bezpośrednie koszty ich zwrotu. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
  7. Do zwracanego produktu prosimy dołączyć dopisek „e-sklep zwrot” oraz druk potwierdzenia zamówienia, który dołączony został do przesyłki z zamówieniem.

Do zwracanego towaru prosimy dołączyć druk potwierdzenia zamówienia, który dołączony został do przesyłki z zamówieniem lub przygotować włase odstąpienie na wzór poniższego:

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

• Adresat [Solar Company S.A., ul. Torowa 11, 61-315 Poznań, e-mail: e-sklep@solar.com.pl]

• Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

• Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

• Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

• Adres konsumenta(-ów) i nr rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot należności za zwracany towar

• Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

• Data

(*) Niepotrzebne skreślić.