REGULAMIN SPRZEDAŻY I RELACJI Z KLIENTKĄ/KLIENTEM

    

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Postanowienia ogólne zawierają podstawowe informacje dotyczące dat, nazewnictwa, definicji i użytych pojęć we wszystkich kanałach sprzedaży Solar Company S.A., tj. sprzedaży internetowej oraz stacjonarnej.

 

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) wraz z dokumentami, do których się odwołuje, określa warunki zakupu produktów oferowanych przez Solar Company S.A. w Sklepach stacjonarnych i E-sklepie oraz sposoby korzystania z portalusolar.com.pl.
 2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   • Solar/Organizator – Solar Company Spółka Akcyjna, ul. Torowa 11, 61-315 Poznań, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385070, kapitał zakładowy 30.000.000,00 PLN w pełni wpłacony, NIP: 779-10-19-139;
   • Sklep Internetowy / E-Sklep - działający pod adresem: https://www.solar.com.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Solar;
   • Sklep stacjonarny - punkt sprzedaży detalicznej będący sklepem firmowym Solar z bieżącą kolekcją lub kolekcją outletową lub sklep franczyzowy Solar zlokalizowany na terenie Polski w centrum handlowym lub w innym miejscu, w którym następuje sprzedaż produktów oferowanych przez Solar;
   • Sklep z bieżącą kolekcją - Sklep stacjonarny oferujący bieżącą kolekcję Solar i oznaczony jako Sklep z bieżącą kolekcją na https://www.solar.com.pl/sklepy;
   • Sklep Outlet – Sklep stacjonarny oferujący kolekcję outletową Solar (tj. produkty z minionych kolekcji sprzedawanych w kolejnych sezonach po obniżonej cenie) i oznaczony jako Outlet na stronie https://www.solar.com.pl/sklepy;
   • Klientka/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym lub podaje swoje dane przy zakupie jako gość lub dokonuje zakupów bezpośrednio w sklepie stacjonarnym, lub dokonuje zakupów w sklepie stacjonarnym z dostawą realizowaną przez Sklep Internetowy;
   • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
   • Użytkownik/ Uczestnik - w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest to osoba fizyczna, korzystająca z usług Solar, która ukończyła 18. rok życia;
   • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
   • Dni kalendarzowe – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli (dni robocze i dni wolne od pracy);
   • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Solar skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty, kuriera lub transportu własnego na adres wskazany przez Klienta;
   • Pełna cena – pierwsza cena danego produktu po wprowadzeniu go do sprzedaży;
   • Newsletter – elektroniczna informacja ofertowa wydawana cyklicznie przez Solar, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego, Sklepów stacjonarnych oraz o promocjach;
   • Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych indywidualnych transakcji oraz produktów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane Klientów, korzystających ze Sklepu Internetowego, potrzebne do realizacji składanych przez nich zamówień;
   • Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia np. ilość produktów, itp.;
   • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży produktów znajdujących się w Sklepach stacjonarnych  i  zasady i warunki realizacji zamówień w Sklepie Internetowym Solar złożonych od dnia 01.01.2023 roku oraz zawierania umów sprzedaży produktów znajdujących się w oferowanym asortymencie Solar, które w chwili dokonywania zamówienia nie są dostępne w bieżącej sprzedaży w danym Sklepie stacjonarnym, w którym Klient składa dane zamówienie. Regulamin obowiązujący dla zamówień złożonych do dnia 31.12.2022 r. dostępny jest https://www.solar.com.pl/regulamin-sprzedazy-i-relacji-z-klientem-obowiazujacy-do-dnia-31-12-2022/ .
 2. Sklep Internetowy Solar działający pod adresem: https://www.solar.com.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Solar.
 3. Regulamin przedstawia również warunki uczestnictwa w Klubie Solar, który prowadzony jest na terenie Polski oraz zasady funkcjonowania aplikacji mobilnej do Klubu Solar.
  Organizatorem oraz administratorem programu o nazwie Klub Solar jest Solar. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia Klubu Solar w każdym czasie, po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia takiej informacji w Sklepach stacjonarnych Solar i Sklepie Internetowym na stronie internetowej solar.com.pl. Szczegóły dostępne są w rozdziale V niniejszego Regulaminu.
 4. W zakresie ochrony danych osobowych postanowienia niniejszego Regulaminu obejmują zarówno przetwarzanie danych osobowych w ramach działalności Sklepów stacjonarnych jak i  Sklepu Internetowego (E-Sklep) oraz w siedzibie Solar. Pełne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Solar jako Administratora w rozumieniu art. 4 p. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz. U. UE L 119/1 z 4 maja 2016r.) znajdują się w Polityce Prywatności Solar dostępnej pod adresem: https://www.solar.com.pl/privacy-policy.
 5. Ceny produktów widniejące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej https://www.solar.com.pl. W przypadku dokonywania zakupów w Sklepie stacjonarnym obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w Sklepie stacjonarnym.
 6. Wyprzedaż produktów jest narzędziem działań marketingowych podejmowanych przez Solar i trwa do końca danego sezonu sprzedaży. Wyprzedaż polega na sprzedaży produktów po cenach niższych, niż ceny wcześniej obowiązujące. Ceny poszczególnych produktów objętych wyprzedażą umieszczone są przy produktach.
 7. Bieżące promocje, akcje promocji weekendowych produktów dostępnych w Sklepach stacjonarnych Solar, w Sklepach franczyzowych zlokalizowanych na terenie Polski oraz w Sklepie Internetowym Solar są narzędziem działań marketingowych podejmowanych przez Solar. O szczegółach każdej promocji Klient będzie na bieżąco informowany przez odpowiedni kanał sprzedaży, przez newsletter (jeśli jest do niego zapisany) i/lub poprzez informację na stronie www.solar.com.pl i/lub bezpośrednio w Sklepie stacjonarnym.
 8. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Solar w Sklepach stacjonarnych, jak i w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324 z późn. zm.).
 9. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 11. Alternatywne metody rozwiązywania sporów: zgodnie z postanowieniami Komisji Europejskiej każdy Konsument, dokonujący zakupu online ma możliwość skorzystania z platformy udostępnionej przez Komisją Europejską do pozasądowego rozwiązywania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 12. Regulamin może ulec zmianom z tym, że zmiany te nie będą miały zastosowania do postanowień Regulaminu zaakceptowanych przez Użytkownika w związku ze złożonymi zamówieniami.
 13. Żadne uprawnienia wynikające z Regulaminu nie mogą zostać przeniesione przez Uczestnika na osoby trzecie.
 14. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia.

   

  II DANE OSOBOWE

  1. Zasady przetwarzana danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności dostępnej na stronie: https://www.solar.com.pl/privacy-policy .

   

   

  III SKLEPY STACJONARNE

   

  Rozdział ten zawiera zasady wymian, zwrotów i zamówień produktów we wszystkich Sklepach stacjonarnych. 

   

  1. Wymiana i zwrot niewadliwego produktu zakupionego w Sklepach stacjonarnych Solar z wyłączeniem Sklepu Internetowego:

  1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Klientowi przysługuje prawo wymiany lub zwrotu zakupionego w Sklepach stacjonarnych, z wyłączeniem Sklepów Outlet produktu w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od kolejnego dnia po dokonaniu zakupu. Aby dokonać wymiany bądź zwrotu produktu, Klient zobowiązany jest posiadać dowód zakupu. Aktualna lista Sklepów stacjonarnych dostępna jest na stronie https://www.solar.com.pl/sklepy.
  2. Wymianie bądź zwrotowi podlega produkt, który:
   • nie nosi żadnych śladów użytkowania, tj. produkt musi być w takim samym stanie, w jakim został zakupiony;
   • nie został w żaden sposób uszkodzony ani pobrudzony,
   • posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznakowania: metki i wszelkie inne oznaczenia. Oznakowania i metki nie mogą nosić śladów użytkowania ani też śladów ich ponownego przymocowania do produktu;
  1. W przypadku nie spełnienia przez Klienta wymogów wskazanych w ust. 2 powyżej lub zgłoszenie przez Klienta żądania zwrotu lub wymiany po upływie terminu określonego w ust. 1 Solar odmówi przyjęcia takiego produktu.
  2. Co do produktów zakupionych w Sklepie Outlet Klientowi przysługuje wyłącznie prawo do ich wymiany, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
  3. W przypadku zwrotu produktu, Klient otrzymuje Kartę Podarunkową Solar o wartości zwracanego produktu lub środki ze zwrotu zostaną przekazane na Kartę Klubu Solar na zasadach zawartych w rozdziale V tego Regulaminu.
  4. Środki ze zwrotu ważne są bezterminowo. 
  5. Środki ze zwrotu, zgromadzone na Karcie Podarunkowej Solar lub Karcie Klubu Solar, można wykorzystać we wszystkich Sklepach stacjonarnych oraz Sklepie Internetowym Solar.

   

  2. Odpowiedzialność Solar za zgodność świadczenia z umową (Rękojmia za wady produktu)

   1. Solar ponosi odpowiedzialność względem Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową, tj. jeżeli produkt nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Solar zapewnił Klienta będącego Konsumentem, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Klient będący Konsumentem poinformował Solar przy zawarciu umowy, a Solar nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Klientowi będącemu Konsumentem wydana w stanie niezupełnym (wada fizyczna) lub jeżeli sprzedany produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna), tj. z tytułu wadliwości produktu, chyba że Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
   2. Solar nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem za to, że produkt sprzedany nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta będącego Konsumentem o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

  3. Wymiana i zwrot niewadliwego produktu zakupionego w Sklepach stacjonarnych Solar z wyłączeniem Sklepu Internetowego (Reklamacje):

   1. Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
   2. W ramach reklamacji Klient będący Konsumentem ma prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku jego wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które zostały stwierdzone w okresie 2 lat od dnia wydania produktu. Powyższe prawa przysługują Klientowi będącemu Konsumentem w ciągu 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Nie jest konieczne przedstawianie paragonu.
   3. W wyżej wymienionym terminie Klient będący Konsumentem może, zamiast zaproponowanego przez Solar usunięcia wady, żądać wymiany produktu na wolny od wad (jeśli jest on dostępny) albo zamiast wymiany produktu, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z zawartą umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Solar. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.
   4. Reklamacje należy składać osobiście w godzinach otwarcia wybranego Sklepu stacjonarnego. Lista Sklepów stacjonarnych dostępna jest tutaj.
   5. Składając reklamację należy dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.
   6. Solar rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.

  4. Przesyłka kurierska i zamawianie produktu

  1. Zamówienie produktu z jednego Sklepu stacjonarnego do innego Sklepu stacjonarnego na życzenie Klienta jest możliwe po uiszczeniu przez Klienta w trakcie wizyty w Sklepie stacjonarnym opłaty 12 złotych tytułem opłaty kurierskiej. Opłata kurierska jest potwierdzana paragonem fiskalnym i stanowi pokrycie kosztów dostawy przedmiotowego produktu przez kuriera. Klient ma prawo do zwrotu uiszczonej opłaty po spełnieniu następujących warunków:
   • zamówienie dotyczy produktu w cenie regularnej, nieobjętego promocją ani przeceną;
   • Klient odebrał lub przymierzył dostarczony do Sklepu stacjonarnego produkt w przeciągu terminu jego rezerwacji w tym sklepie (do 3 dni, przyjmując, że pierwszym dniem rezerwacji jest dzień poinformowania Klienta);
   • Klient okazał pracownikowi Sklepu stacjonarnego paragon dokumentujący uiszczenie opłaty kurierskiej.
  1. Opłata kurierska nie jest zwracana w przypadku produktu objętego przeceną/promocją lub zakupionego w Sklepie Outlet.
  2. Nie ma możliwości wysyłki produktu ze Sklepu Outlet do Sklepu z bieżącą kolekcją, jeśli produkt ten dostępny jest tylko w Sklepie Outlet.
  3. Jednorazowa wpłata kwoty opłaty kurierskiej upoważnia do zamówienia przez Klienta dostawy maksymalnie 3 sztuk produktu między pojedynczymi Sklepami stacjonarnymi.

   

  5. Rezerwacja dostarczonego produktu

  1. O dostawie produktu do Sklepu stacjonarnego Klient jest informowany przez pracownika Sklepu stacjonarnego telefonicznie, w  tym smsem, na numer telefonu pozostawiony przez Klienta przy zamówieniu produktu.
  2. Dostarczony produkt jest rezerwowany dla zamawiającego Klienta w danym Sklepie stacjonarnym na okres 3 dni roboczych przyjmując, że pierwszym dniem rezerwacji jest dzień poinformowania Klienta. Po upływie tego terminu rezerwacja jest anulowana.

  6. Inne

  1. W Sklepach stacjonarnych z bieżącą kolekcją Klient otrzymuje dostęp do bezpłatnych, wybranych usług krawieckich w tym:
    • bezpłatnego skracania/wydłużania sukienki zakupionej w Pełnej cenie od 499 zł;
    • bezpłatnego skracania/wydłużania spódnicy zakupionej w Pełnej cenie od 299 zł;
    • bezpłatnego skracania wszystkich spodni zakupionych w Pełnej cenie.


  IV E-SKLEP

   

  Rozdział ten zawiera zasady zamówień i zwrotów produktu ze Sklepu Internetowego oraz sposobu jego dostarczenia.

   

  1. Dokonywanie zakupów w E-Sklepie

  1. Klient może złożyć zamówienie przez dwadzieścia cztery godziny na dobę w każdym dniu tygodnia za pośrednictwem strony internetowej https://www.solar.com.pl,wybierając produkt, którym jest zainteresowany, jego rozmiar, kolor, ilość, sposób odbioru oraz formę płatności za złożone zamówienie.
  2. Zakup w Sklepie Internetowym możliwy jest:
   • po dokonaniu rejestracji,
   • jednorazowo jako gość, bez konieczności rejestracji (Kupuję jako gość),
   • podczas wizyty w Sklepie stacjonarnym z wyłączeniem Sklepów Outlet, Klient ma możliwość zamówienia produktu, który nie jest dostępny w danym Sklepie Solar, a jest dostępny w Sklepie internetowym. Informacje o dostępności danego produktu Klient może uzyskać od personelu Sklepu stacjonarnego.
  3. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym Klient na stronie internetowej https://www.solar.com.plwybiera zakładkę „Zaloguj”, a następnie klika pole „Utwórz nowe konto”, wypełnia formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę, adres e-mail, numer telefonu hasło oraz opcjonalnie datę urodzenia. Następnie należy przejść do zakładki "Moje konto", gdzie należy podać adres Klienta, adres do wysyłki. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym. Podczas rejestracji w Sklepie Internetowym Solar istnieje możliwość przystąpienia do Klubu Solar lub powiązania istniejącego konta w Klubie Solar z kontem tworzonym w E-Sklepie. W przypadku łączenia kont w Klubie Solar oraz Sklepie Internetowym należy podać ten sam adres e-mail, co jest konieczne, aby przyznawać punkty za transakcje zgodnie z zasadami Klubu Solar (patrz rozdział V niniejszego Regulaminu). Jedno konto w Sklepie Internetowym może być powiązane tylko z jedną Kartą Klubu Solar.
  4. Warunkiem rejestracji oraz dokonywania zakupów jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Solar danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
  5. W przypadku zakupu bez rejestracji, po dodaniu na stronie https://www.solar.com.plwybranych produktów do koszyka należy wybrać opcję „kupuję jako gość”. W dalszych krokach, w celu realizacji zamówienia, konieczne jest podanie danych adresowych, adresu e-mail, numeru telefonu oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
  6. Procedura składania zamówienia kończy się po uruchomieniu przycisku "zamawiam i płacę". Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Solar umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Na wskazany przez Klienta adres e-mail Solar wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia.
  7. W przypadku zamówień składanych podczas wizyty w Sklepie stacjonarnym z wyłączeniem Sklepów Outlet Klient wypełnia formularz zamówieniowy na urządzeniu mobilnym udostępnionym przez pracownika Sklepu stacjonarnego, który uzupełnia dane zamawianego produktu. Elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się Klienta z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja, co Klient potwierdza, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu zamówieniowym. Brak akceptacji Regulaminu przez Klienta uniemożliwia złożenie zamówienia. W procesie składania zamówienia podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu adresowym, oznaczonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia i realizacji zamówienia. W formularzu adresowym Klient powinien wskazać następujące informacje: Imię i Nazwisko lub nazwę, adres dostawy (dotyczy tylko zamówień z wysyłką na adres wskazany przez Klienta); adres poczty elektronicznej (adres email) Klienta i/lub numer telefonu. Dane te są niezbędne do złożenia zamówienia.
  8. Procedura składania zamówienia w Sklepie stacjonarnym kończy się wydrukiem paragonu fiskalnego oraz wydrukiem potwierdzenia zawierającego: numer zamówienia, datę przyjęcia zamówienia, informacje o produktach będących przedmiotem zamówienia, ich ilości, sposób i miejsce dostarczenia, cenę jednostkową, i całkowitą wartość zamówienia. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Solar umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Podając numer telefonu komórkowego Klient otrzyma powiadomienie sms z informacją o planowanej dacie doręczenia przesyłki, z możliwością jej przekierowania (w przypadku wysyłki na adres wskazany przez Klienta).

  2. Formy płatności

  1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
   • gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pobraniem - za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki o ile wartość takiego zamówienia nie przekracza 3000 zł z VAT;
   • kartą płatniczą;
   • szybkim przelewem internetowym – płatności elektroniczne obsługiwane przez: PayPro S.A., ul. Kanclerska 15A, 60-326 Poznań oraz Paynow, obsługiwane przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850  (na wpłatę oczekujemy przez 2 dni robocze od złożenia zamówienia, po tym czasie nastąpi automatyczna anulacja)
   • płatnością odroczoną PayPo - dla zamówień, których wartość nie przekracza 2 000 zł z VAT;
   • bonem rabatowym 100 zł lub bonem urodzinowym, otrzymanym za odpowiednią liczbę punktów zgromadzonych na Karcie Klubu Solar (szczegóły dział V, § 1).
   • w przypadku zamawiania produktów z E-Sklepu w trakcie wizyty w Sklepie stacjonarnym z bieżącą kolekcją Klient może dokonać płatności: gotówką, kartą płatniczą lub środkami zdeponowanymi na Karcie Podarunkowej Solar i/lub Karcie Klubu Solar.
  2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, gdy rachunek bankowy Solar nie został uznany kwotą należności w ciągu 2 Dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Solar ulega rozwiązaniu.

  3. Połączenie zamówień

  1. Łączenie różnych zamówień możliwe jest w przypadku wyboru opcji płatności: przedpłata –zwykły przelew na rachunek bankowy.
  2. W przypadku chęci połączenia kilku zamówień Klient dokonuje wpłaty jednym przelewem bankowym, w którym należy uwzględnić kwotę wszystkich zamawianych produktów wraz z jednym kosztem transportowym. W tytule przelewu należy  wpisać poszczególne numery zamówień, jakie powinny zostać zrealizowane łącznie.

   

  4Realizacja i dostawa zamówień

  1. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej wyłącznie na terytorium Polski. Aktualny cennik oraz czasy dostaw dostępne są na stronie Sklepu Internetowego pod adresem: https://www.solar.com.pl/deliveries/.
  2. W przypadku składania zamówień i/lub odbierania zamówień podczas wizyty w Sklepie stacjonarnym z wyłączeniem Sklepów Outlet, Klient nie ponosi kosztów dostarczenia produktu. O terminie dostawy Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS) i/lub wiadomości email, zgodnie z danymi podanymi przez Klienta w formularzu  zamówienia. Dostawa odbywa się w Dni robocze, w terminie do 5 Dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i/lub potwierdzenia zapłaty równowartości zakupionego produktu.
  3. Odbiór zamówionego produktu w Sklepie stacjonarnym z wyłączeniem Sklepów Outlet, jest możliwy po okazaniu przez Klienta numeru zamówienia oraz podaniu imienia i nazwiska lub numeru zamówienia i  3 ostatnich cyfr numeru telefonu podanego w trakcie składania zamówienia. Zamówiony produkt, dostarczony do  Sklepu stacjonarnego wybranego przez Klienta w zamówieniu, pozostaje  do odbioru przez 7 Dni kalendarzowych od daty doręczenia Klientowi powiadomienia o możliwości odbioru zamówionego produktu. Zamówiony produkt może zostać odebrany przez Klienta w Sklepie wskazanym w zamówieniu w godzinach jego otwarcia. Lista  Sklepów oraz godzin ich otwarcia jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://www.solar.com.pl/sklepy . W przypadku nieodebrania zamówienia we wskazanym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a wszystkie zapłacone środki zwrócone taką samą metodą płatności jaka została wybrana w zamówieniu
  4. Jeżeli Solar nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, możliwie szybko, najpóźniej jednak w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
  5. Klient wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę faktury elektronicznej. Faktura ta zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia. Przez fakt zaznaczenia prośby o wystawienie faktury wraz z podaniem numeru NIP Klient potwierdza, że podany numer NIP jest poprawny i właściwy oraz oświadcza, że nie jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej ani rolnikiem ryczałtowym.

   

  5. Wymiana i zwrot wadliwego produktu zakupionego w Sklepie Internetowym (Reklamacje)

  1. Solar ma obowiązek dostarczyć produkt bez wad.
  2. Reklamacje należy składać:
   • na adres: Solar Company Spółka Akcyjna, ul. Torowa 11, 61- 315 Poznań
   • osobiście  w  wybranym  Sklepie stacjonarnym na terenie Polski. Lista Sklepów  stacjonarnych dostępna jest na stronie https://www.solar.com.pl/sklepy/ .
  1. Składając reklamację  w formie wybranej, opisanym w  punkcie 1, należy      reklamowany produkt  dostarczyć  wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, które dostępne jest w Sklepach stacjonarnych oraz pod linkiem https://www.solar.com.pl/media/formularz_zg%C5%82oszenie_reklamacyjne.pdf .
  2. Solar rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) Dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.

     

    6. Prawo do odstąpienia od umowy

     1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej zgodnie z działem IV § 1 niniejszego  Regulaminu w terminie 14 Dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
     2. Termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie dostarczonego produktu.
     3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest poinformować Solar o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na adres: Solar Company S.A., ul. Torowa 11, 61-315 Poznań. Konsument może w tym celu skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest pod linkiem https://www.solar.com.pl/withdrawal-from-agreement/ ), jednak nie jest to obowiązkowe.
     4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał Solarowi informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
     5. Konsument ma obowiązek zwrócić Solar produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
     6. Zwrotu zakupionego w E-Sklepie produktu Konsument może dokonać poprzez odesłanie na adres: Solar Company S.A., ul. Torowa 11, 61-315 Poznań (Solar nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, tego typu przesyłki będą zwracane do Nadawcy), osobiście w Sklepach stacjonarnych z bieżącą kolekcją, lub za pośrednictwem paczkomatów Inpost (https://www.solar.com.pl/strefa-klienta/zwrot-i-wymiana/e-sklep).  W przypadku zwrotu za pośrednictwem paczkomatu lub w Sklepie stacjonarnym z bieżącą kolekcją Konsument nie ponosi kosztów odesłania produktu.
     7. W przypadku odstąpienia od zawartej z Solar umowy sprzedaży Solar zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, oferowany zwykły sposób dostarczenia produktu), nie później niż do 14 Dni kalendarzowych od dnia, w którym Solar został poinformowany o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (za wyjątkiem płatności realizowanych z zagranicznych numerów rachunków bankowych, gdzie zwrot może nastąpić tylko na polski numer rachunku bankowego), za wyjątkiem płatności realizowanych przy użyciu środków zgromadzonych na Kartach Podarunkowych lub Kartach Klubu Solar, gdzie zwrot nastąpi proporcjonalnie, w takiej samej formie w  jakiej zostały przez Klienta użyte środki w pierwotnej transakcji z użyciem wymienionych wyżej kart. W przypadku płatności za pobraniem (gotówką lub kartą płatniczą u kuriera) zwrot nastąpi na polski numer rachunku bankowego wskazany w formularzu odstąpienia od umowy. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z przelewem należności na jego rachunek. Płatność  może zostać wstrzymana do czasu otrzymania od Klienta produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania. Jeżeli Klient otrzymał produkty w wyniku zawartej umowy sprzedaży, od której odstępuje, ponosi jedynie bezpośrednie koszty ich zwrotu. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
     8. Do zwracanego produktu prosimy dołączyć dopisek „e-sklep zwrot” oraz druk potwierdzenia zamówienia, który dołączony został do przesyłki z zamówieniem.

    7. Inne

    1. Solar zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Klienta, który w sposób rażący lub uporczywy:
     • dopuszcza się działań, mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego;
     • podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem,
     • uporczywie uchyla się od dokonania płatności lub odbioru złożonego  zamówienia w terminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
     • w przypadku, gdyby Klient podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez Solar uznane za niepożądane, Solar zawiadomi o tym fakcie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania takich działań;
     • o dokonanej blokadzie konta Klient zostanie poinformowany mailowo, w dniu dokonania blokady;
     • Konto Klienta zostanie odblokowane przez Solar, na podstawie przesłanych przez Klienta wyjaśnień, na adres e-mail: e-sklep@solar.com.pl, jeżeli zostaną one uznane przez Solar za uzasadnione;
     • ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie Konta Klienta jest uzależnione od decyzji Solar.
     1. W przypadku pytań, dotyczących zamówień realizowanych w oparciu o niniejszy  Regulamin można kontaktować się z infolinią e-sklepu: e-sklep@solar.com.pl, tel. 61 871 69 85 lub Działem Relacji z Klientem: opinia@solar.com.pl, tel. 61 871 69 95.      

     V PROGRAM STAŁEGO KLIENTA SOLAR I KARTA PODARUNKOWA SOLAR

      

     Rozdział ten informuje Klienta o zasadach i korzyściach wynikających z uczestnictwa w Programie Stałego Klienta zwanym dalej Klub Solar oraz o przywilejach i realizacji Karty Podarunkowej Solar.  

      

     1.Zasady działania Klubu Solar

       1. Klub Solar jest skierowany do osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia.
       2. Klient do Klubu Solar przystąpić może:
        • podczas wizyty w Sklepie stacjonarnym Solar, z wyłączeniem Sklepów Solar Outlet, wypełniając formularz przystąpienia. W formularzu przystąpienia do Klubu Klient podaje imię i nazwisko oraz co najmniej jedną daną teleadresową: adres zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail. Złożenie wypełnionego i podpisanego formularza przystąpienia do Klubu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i stanowi jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w Programie;
        • podczas rejestracji w Sklepie Internetowym Solar;
        • za pośrednictwem Konta Klienta w Sklepie Internetowym Solar - opcja ta dostępna jest dla Klientów, którzy zarejestrowali się w Sklepie Internetowym Solar.
       3. Potwierdzeniem uczestnictwa w Klubie jest otrzymanie Karty Klubu Solar, a w przypadku przystąpienia do Klubu Solar za pośrednictwem E-Sklepu otrzymanie 9cyfrowego numeru Karty Klubu Solar. Każda Karta, zarówno fizyczna jak i wirtualna posiada unikatowy, dziewięciocyfrowy numer i stanowi indywidualną własność Uczestnika Klubu. Karta Klubu Solar ważna jest wyłącznie na terenie Polski.
       4. Uczestnicy Klubu Solar mogą otrzymać prawo do:
        • otrzymania Bonu rabatowego określonego w §1 pkt 8;
        • możliwości bezpłatnego sprowadzenia produktu do Sklepu stacjonarnego z innego Sklepu stacjonarnego przy zarejestrowanych na Karcie Klubu Solar zakupach na kwotę co najmniej 2000 zł w bieżącym lub poprzednim sezonie;
        • otrzymywania bonów urodzinowych – warunkiem przyznania bonu urodzinowego jest podanie daty urodzenia i numeru telefonu w formularzu przystąpienia do Klubu oraz dokonanie zakupów produktów w Pełnej cenie o określonej wartości w roku kalendarzowym, poprzedzającym datę urodzin:
         • od 3000 do 6999 punktów  -  bon 100 zł
         • od 7000 do 9999 punktów- bon 150 zł
         • co najmniej 10000 punktów - bon 200 zł
         • Bon urodzinowy jest przyznawany w dniu urodzin Klienta i jest ważny  31 dni kalendarzowych
        • otrzymywania newslettera.
       5. Uczestnik Klubu może gromadzić punkty, które są rejestrowane na koncie Klubu Solar. Punkty pozyskiwane są za zakup produktów w Pełnej cenie.  w Sklepach stacjonarnych i  w Sklepie Internetowym, z wyłączeniem Sklepów Outlet. Zebrane punkty będą uprawniały do otrzymania bonu rabatowego określonego  w §1 pkt 1.
       6. W przypadku nieposiadania przy sobie Karty Klubu Solar gromadzenie punktów może nastąpić po potwierdzeniu danych osobowych Uczestnika Klubu (minimum 3 dane klienta – imię, nazwisko, data urodzenia i/lub dane teleadresowe).
       7. Za każdy wydany 1 złoty Uczestnik otrzyma 1 punkt. Punkty nie są wymieniane na środki pieniężne. Punkty ważne są przez 6 miesięcy od dnia ich otrzymania, po czym ulegają anulowaniu bez możliwości ich przywrócenia.
       8. Punkty za zakupy w Sklepie Internetowym zostaną aktywowane do 25 Dni  kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówienia do Klienta. Za produkty zwracane w ramach odstąpienia od umowy w Sklepie Internetowym Solar punkty nie są naliczane.
       9. Do gromadzonych punktów nie wliczają się:
        • zakupy opłacone środkami ze zwrotów produktów zakupionych w Pełnych cenach;
        • zakup Karty Podarunkowej – Uczestnik Klubu Solar otrzymuje punkty na Kartę Klubu Solar  w momencie realizacji Karty Podarunkowej.
       10. Warunkiem uzyskania Bonu rabatowego o wartości 100 złotych jest zgromadzenie co najmniej 1000 punktów przy jednym zakupie (1 paragon) lub 1500 punktów w kilku kolejnych zakupach dokonanych w czasie 6 miesięcy, poczynając od dnia pierwszego zakupu (na różnych paragonach).
       11. Otrzymanie Bonu rabatowego 100zł (za zakupy określone w punkcie 10) powoduje wyzerowanie na Karcie Klubu Solar punktów, za które Bon rabatowy został przyznany.
       12. Bon rabatowy ważny jest przez 6 miesięcy od dnia jego otrzymania i może zostać zrealizowany od kolejnych zakupów w Sklepach stacjonarnych oraz E-Sklepie. Nie ma możliwości zrealizowania bonu rabatowego w Sklepach Outlet.
       13. Okazanie w sklepie Karty Klubu Solar jest niezbędne podczas realizacji zgromadzonych Bonów rabatowych lub środków ze zwrotu.
       14. Za zrealizowany Bon rabatowy Uczestnik nie otrzymuje punktów na Kartę Klubu Solar.
       15. Możliwe jest wykorzystanie podczas jednych zakupów więcej, niż jednego Bonu rabatowego.
       16. Bon rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne. Z wartości Bonu rabatowego nie wydaje się reszty.
       17. Realizacja Bonu rabatowego następuje w trakcie zakupu wybranych przez Klienta produktów poprzez udzielenie przez Solar rabatu na te produkty w wysokości równej wartości Bonu rabatowego, lecz nie większej niż wartość dokonanych zakupów pomniejszona o 1 zł. W przypadku zakupu więcej, niż jednej sztuki w ramach jednego paragonu, udzielony łączny rabat dzielony jest proporcjonalnie na każdą zakupioną sztukę.
       18. Środki ze zwrotu produktów zakupionych w Sklepach stacjonarnych, dokonanych na podstawie niniejszego Regulaminu, mogą zostać przelane na Kartę Klubu Solar.  W przypadku zwrotu produktu przy zakupie, którego wykorzystano Bon rabatowy środki zostaną zwrócone proporcjonalnie jak przy realizowanym zakupie. Środki ze zwrotów  są ważne bezterminowo, a przywrócony Bon rabatowy pozostaje ważny przez okres 6 miesięcy od dnia jego przywrócenia.
       19. W przypadku reklamacji rzeczy zakupionej z wykorzystaniem Bonu rabatowego i uznanej jako zwrot gotówki, Uczestnik Programu otrzyma zwrot określonej wartości Bonu rabatowego na Kartę Klubu Solar, wykorzystanej do tego zakupu. Przywrócony Bon rabatowy pozostaje ważny przez okres  6 miesięcy od momentu zwrotu.
       20. Bon rabatowy  może chwilowo nie podlegać realizacji w przypadku braku połączenia z systemem informatycznym firmy Solar.
       21. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedno konto w Klubie Solar. Punkty i prawa związane z Klubem przypisane są do jednego Uczestnika i nie mogą być przekazywane pomiędzy kontami należącymi do różnych Uczestników.
       22. Jedno konto Klienta w Sklepie Internetowym może być powiązane tylko z jedną Kartą Klubu Solar. Połączenie konta Klienta w Sklepie Internetowym z Kartą Klubu Solar następuje na podstawie wspólnego adresu e-mail.
       23. Uczestnik Klubu ma możliwość sprawdzenia historii swoich transakcji i aktualnego stanu swojej Karty Klubu Solar w Sklepach stacjonarnych i Outletach, za pośrednictwem kontaktu z Działem Relacji z Klientem firmy Solar, w aplikacji Solar lub na stronie solar.com.pl.
       24. W przypadku utraty  lub uszkodzenia Karty Klubu Solar Uczestnik proszony jest  o powiadomienie o zdarzeniu pracownika Sklepu stacjonarnego Solar lub Działu Relacji z Klientem firmy Solar. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty Karty Klubu Solar przez Uczestnika, w tym za użycie tej Karty przez osoby nieuprawnione.
       25. Warunkiem zakończenia uczestnictwa w Klubie jest pisemne powiadomienie Organizatora o tym fakcie, poprzez wypełnienie i odesłanie do Organizatora formularza odstąpienia od Klubu Solar, dostępnego w Sklepach stacjonarnych lub na stronie www.solar.com.pl  (konto Klienta).
       26. Rezygnacja z udostępniania danych osobowych przez Uczestnika w celu ich przetwarzania na potrzeby uczestnictwa w Klubie Solar jest równoważna z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.
       27. Rezygnacja Uczestnika z Kluby Solar powoduje anulowanie i utratę niewykorzystanych punktów.
       28. Zakończenie uczestnictwa w Klubie Solar nastąpi najpóźniej w ciągu 7 Dni roboczych od doręczenia rezygnacji Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą mailową, na podany w formularzu przystąpienia do Klubu Solar adres e-mail.      2. Aplikacja mobilna do Programu Klub Solar

       1. Aplikacja działa w ramach Klubu Solar.
       2. Właścicielem Aplikacji jest firma Solar Company S.A., ul. Torowa 11, 61 – 315 Poznań.
       3. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest na urządzeniach mobilnych, obsługujących jeden z niżej wskazanych systemów operacyjnych:
        • Android 4.4 i nowsze;
        • iOS wersja 10.0 i nowsze.
       4. Do prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest jej regularne aktualizowanie.
       5. W celu skorzystania z Aplikacji Użytkownik powinien:
       6. Posiadać aktywną Kartę Klubu Solar oraz adres e-mail;
       7. W Aplikacji w zakładce „logowanie” wpisać lub zeskanować kod kreskowy Karty Klubu Solar oraz wpisać przypisany do niej adres e-mail;
       8. Posiadać dostęp do Internetu.
       9. Aplikacja umożliwia:
        • Podgląd aktualnego stanu Karty, w tym informacje o zgromadzonych punktach i przyznanych Bonach rabatowych;
        • Podgląd historii zakupów.
       1. W ramach Klubu Solar Aplikacja umożliwia zbieranie punktów oraz realizowanie Bonów rabatowych na Karcie Klubu Solar zgodnie z § 1 niniejszego Regulaminu, poprzez użycie wirtualnej Karty wyświetlanej na ekranie smartfonu lub innego urządzenia mobilnego.
       2. Danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji są: numer aktywnej Karty Klienta oraz adres e-mail.
       3. Aplikacja oraz usługi świadczone w ramach Aplikacji są nieodpłatne. Korzystanie z Aplikacji może generować transfer danych do i z sieci komórkowych. Koszt transferu danych, o których mowa, ponosi Użytkownik Aplikacji według taryf stosowanych przez swojego operatora sieci komórkowej.
       4. Użytkownik może w każdej chwili odinstalować Aplikację (co oznaczać będzie rozwiązanie umowy o  świadczenie za pomocą Aplikacji usług drogą elektroniczną). Odinstalowanie Aplikacji nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa w Programie Klub Solar.
       5. Niedopuszczalne jest korzystanie z Aplikacji bez zgody Solar w sposób inny, niż w ramach dozwolonego użytku.
       6. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak działania  lub wadliwe działanie Aplikacji.
       7. Solar zastrzega sobie prawo do uzasadnionego wycofania dostępu do Aplikacji, przy czym Użytkownik zostanie o tym poinformowany najpóźniej 7 dni roboczych przed wycofaniem.     3. Karta podarunkowa Solar

       1. Karta Podarunkowa Solar jest elektroniczną formą bonu towarowego.
       2. Karta Podarunkowa Solar nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną karta płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Karta Podarunkowa nie może zostać wymieniona na środki pieniężne.
       3. Zakup i/lub użycie Karty Podarunkowej Solar jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień zawartych w tym Regulaminie, który może być udostępniony na prośbę Klienta przy zakupie/wydawaniu Karty Podarunkowej Solar w Sklepach stacjonarnych.
       4. Kartę Podarunkową Solar można nabyć we wszystkich Sklepach stacjonarnych za pomocą środka płatniczego akceptowanego przez Solar. Płatność za Kartę Podarunkową  nie może być dokonana przy pomocy innej Karty Podarunkowej.
       5. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu właściwych przepisów podatkowych (jest bonem różnego przeznaczenia). Klient, w momencie nabycia Karty Podarunkowej Solar, na dowód wpłaty środków pieniężnych otrzyma pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
       6. Karta uprawnia do zakupu produktów oferowanych we wszystkich Sklepach stacjonarnych, Sklepie internetowym Solar oraz zagranicznych Sklepach franczyzowych Solar.
       7. Karta Podarunkowa Solar może zostać nabyta za dowolną kwotę, jednak nie niższą niż 100 zł.
       8. Aktywacja Karty Podarunkowej Solar następuje w Sklepie stacjonarnym z chwilą jej wydania. Karta pozostaje ważna bezterminowo. 
       9. Przy dokonywaniu zakupów Kartą Podarunkową Solar stan środków pieniężnych na karcie ulega obniżeniu o wartość nabytego produktu.
       10. Karta Podarunkowa Solar może być realizowana bez ograniczeń do czasu wyczerpania znajdującej się na niej kwoty. Potwierdzeniem, uwzględniającym saldo Karty Podarunkowej oraz wszelkie transakcje wykonane na Karcie, będzie druk pokwitowania wydany przez personel Sklepu stacjonarnego.
       11. W sytuacji, gdy wartość nabywanego produktu jest wyższa, niż aktualny stan konta Karty Podarunkowej Solar, Klienta zobowiązany jest do dokonania dopłaty do wysokości ceny w/w produktu.
       12. Klient ma prawo sprawdzenia salda Karty w każdym Sklepie stacjonarnym.
       13. Karta Podarunkowa Solar stanowi dokument na okaziciela. Karta nie podlega wymianie na nową w przypadku kradzieży, utraty lub uszkodzenia. Za bezpieczeństwo i poprawne użycie Karty Podarunkowej Solar odpowiedzialny jest wyłącznie jej posiadacz.
       14. Sprzedawca może odmówić realizacji Karty Podarunkowej Solar w przypadku:
       15. uszkodzenia Karty Podarunkowej Solar w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na karcie,
       16. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Solar, w szczególnie przy niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Solar.
       17. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Karty Podarunkowej Solar można składać w Sklepach stacjonarnych. Reklamacje rozpatrywane będą przez Solar Company S.A. w ciągu 14 Dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji.
       18. Produkty zakupione za pomocą Karty Podarunkowej Solar podlegają takim samym zasadom co do ich zwrotu, wymiany czy reklamacji co pozostałe produkty.

      

     Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 roku.